Fakta

Sensomotorik

Senso betyder sinnen och motorik betyder hur vi rör oss. Dessa måste samarbeta för att vi ska kunna utvecklas och uppleva vår omvärld.  Detta ska ske spontant och barnet måste få förutsättningarna för att göra det.

Det är vikitgt att barnen får arbeta mycket på golvet.

Det är viktigt att motoriken och samspelet med något sinne utvecklas fullt ut annars kan det bli problem. 


Barnet kan få svårigheter med balansen, bli klumpigt, svårt att koncentrera sig, vara väldigt aktiv eller inte vilja röra sig alls. De kan även få svårigheter att tolka sociala signaler, vilket ger beteendemässiga brister m.m.


Om inte förutsättningarna för inlärning och utveckling fungerar, trots mycket kämpande, kan barnet prestera under sin förmåga även om barnet har en normal begåvning,

Reflexer

Primitiva reflexer (spädbarnsreflexer eller överlevnadsreflexer)
spelar stor roll vid de olika utvecklingsstegen som barnet går igenom under fosterstadiet, vid förlossningen och under det första levnadsåret.


Under det första levnadsåret, samtidigt som hjärnan utvecklas, så sker en utveckling av motoriska färdigheter i kronologisk ordning i ett samspel med att de primitiva reflexerna inhiberas och integreras.

Till exempel kan barnet frivilligt släppa en sak med handen, vilket inträffar samtidigt som gripreflexen inhiberas vid 2-3 mån ålder.


När reflexerna har utfört sin uppgift, underordnas reflexen till högre centra i hjärnan genom att de inhiberas och integreras till mer mogna funktioner.

De primitiva reflexerna följs av posturala reflexer (hållningsreflexer) som ligger till grund för viljemässigt styrda rörelser och inlärning av automatiserade rörelsemönster. 


Om de primitiva reflexerna förblir aktiva, så kommer det att påverka barnets neurologiska mognad och utvecklingen till mer viljestyrda rörelser.


Det kan inverkar på förmågan att uppfatta information på rätt sätt, försämra inlärningsförmågan och möjligheterna att utföra olika uppgifter på ett tillfredsställande sätt.


Kvarvarande primitiva reflexer som fortfarande är aktiva, innebär ett hinder för vidare utveckling och är ett tecken på en omogenhet i det centrala nervsystemet. Om t.ex. handens gripreflex finns kvar i hos det äldre barnet  kommer detta att inverka på förmågan, att hålla i en penna med ett pincettgrepp.  Detta i sin tur påverkar finmotoriken som behövs när barnet ska börja skriva.

Om det finns avvikande primitiva eller posturala reflexer benämner INPP att man har en NMI (Neuromotorisk omognad). Detta betyder att man har fortsatt närvaro av en samling primitiva reflexer efter 6 månader och/eller outvecklade posturala reflexer efter 3,5 års ålder.

Om INPP

INPP-metoden, The Institute for Neuro – Physiological Psychology, Chester,  utvecklades av psykologen Peter Blythe och det grundades av Peter Blythe PhD, 1975.  Han undersökte effekterna av omogenheten i det centrala nervsystemets funktion på resultatet av inlärning, känslomässig funktion och beteende. 

Sally Goddard Blythe, MsC. (Psych) är nu chef för INPP. Hon har även skrivit många böcker i ämnet.


Vid en sensomotorisk utredning enligt INPP-metoden används bl.a standardiserade neurologiska tester för en bedömning av funktionen hos det vestibulära systemet (balansfunktioner), förekomsten av eventuellt avvikande primitiva reflexmönster samt utvecklingen av posturala reflexer.


För dessa svårigheter var målet att ta fram effektiva fysiska träningsprogram. Information får kroppen genom sinnena, men för att kunna användas måste de intregreras.


Motorisk kontroll är kopplat till balansen och hållningen och de är sedan berorende av ett moget reflexsystem. Sedan kan man se att reflexsystemets mognad återspeglas i det centrala nervsystemet.


Neurologisk omognad kan vara en underliggande faktor i olika diagnoser, men är inte den enda orsaken.


I denna podcast blir Sally intervjuad av Nick från Australien.

Den heter "Primitive Reflexes and Neural Development"

https://www.youtube.com/watch?v=tnnbyxs10lQ&t=2886s

Tecken att vara uppmärksam på hos ert barn

KONCENTRATION

 • Svårt att sitta stilla 

 • Måste ständigt upp och röra på sig

 • Tappar fokus 

 • Lättstörd

Läsa

 • Utdragen läsinlärningsprocess
 • Hoppande bokstäver
 • Utelämnar ändelser 
 • Hoppar mellan rader (hoppar över/läser om)

Auditivt


 • Otydligt tal
 • Överreagerar på ljud
 • Högt röstläge
 • Säger ofta ”va”?
 • Ofta svårt med engelskt uttal

Länkar

Skriva

 • Ovillig att skriva för hand
 • Spretig handstil 
 • Svårt att skriva av från tavlan 
 • Svårt att använda hela sidan i skrivhäftet 
 • Trycker hårt med pennan

Visuellt

 •  Ljuskänslig
 •  Svårt med figur-bakgrund
 •  Huvudvärk
 •  Jobbigt med svarta bokstäver på vitt papper

Sittställning 

 • Måste ändra ställning ofta
 • Lutar ogärna hela ryggen mot stolsryggen
 • Ligger gärna över bordet vid ex. skrivning på papper
 • Stöttar huvudet med handen vid skrivande
 • Låser fast benen runt stolsbenen
 • Sitter gärna långt fram på stolsitsen, axlar mot stolsryggen, ben sträckta

Motorik/allmänt

 • Svårt att lära sig simma
 • Svårt att lära sig cykla
 • Tycker inte om att idrott och röra på sig
 • Svårt med att tex. springa, hoppa, åla och balansera
 • Svårt att fånga och kasta en boll
 • Svårt att klä på sig
 • Sängvätning efter 5 år
 • Svårt med koordinationen mellan över-och under kropp

Forskning och artiklar